Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej


Jesteś 438849 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 13.11.2012

UWAGA: z dniem 1 września br. nie stosuje się już Wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5) oraz nie wydaje się duplikatu decyzji NIP

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, iż z dniem 1 września 2011 r. zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) organ podatkowy wydaje:

1)       zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;

2)       informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.

 

Nowy wzór wniosku tzw.  NIP-5/W stanowi jednocześnie:

- wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ww. ustawy oraz

- wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 2 ww. ustawy.

 

Przedmiotowy wniosek NIP-5/W został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakładce: Publikacje à Wzory wniosków.

Dodatkowo wniosek został zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Opracowała:

st.kom.skarb. Małgorzata Koch

 

 

 

1. „Jedno okienko” czyli, jak sprawnie zarejestrować działalność  gospodarczą...

 

 więcej na ten temat patrz: www.is.wroc.pl

 

2. Zawieszenie działalności

Przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz.888) wprowadziły nowe uregulowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje w art.14a instytucję zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności  gospodarczej.

Może natomiast:

a) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

b) przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia,

c)  zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

d) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności,

e) wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa ,

f) osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności,

g) zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą

Zawieszenie wykonywania działalności oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu ( organ gminy), a w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS- właściwemu sądowi rejestrowemu. 

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W zakresie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym zawieszenie wykonywania działalności wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.

 Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego PIT i CIT w rozdziałach dot. tych podatków.

3.e -deklaracje

System e-deklaracje umożliwia od 1 stycznia 2008 r. składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny oraz zgłosi do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie

Certyfikat kwalifikowany jest niezbędny, aby w bezpieczny i pewny sposób przesłać deklarację/dokument do urzędu skarbowego. Zastosowanie go uniemożliwia podmianę całości lub części dokumentu, daje pewność tożsamości nadawcy.

Z dniem 9 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy-Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 57, poz.466), która wprowadziła rozwiązania eliminujące ograniczenia wynikające z konieczności stosowania procedury określonej w art.3c ustawy Ordynacja Podatkowa, t.j. m.in. obowiązku składania :

- zawiadomienia ZAW-E1,

- zgłoszenia osoby upoważnionej ZAW-E2,

- uzyskania zaświadczenia ZAS-E.

W świetle powyższego składanie w/w dokumentów dotyczy jedynie przypadków:

- aktualizacji danych dokumentów ZAW-E1, ZAW-E2

-odwołania upoważnienia lub zmiany daty końca upoważnienia,

- wszczętej a niezakończonej  procedury wydania zaświadczenia ZAS-E lub postanowienia ZAS-O

Po wprowadzeniu zmiany j.w., podatnik, płatnik lub inkasent, będący osobą fizyczną, może składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje [ określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2007 r., Nr 246, poz.1817 ze zm.)] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego i  oczekiwania na otrzymanie jego zgody na taki tryb przesyłania deklaracji 

W rezultacie powyższego, po stronie podatnika, płatnika lub inkasenta pozostaje:

a) w sytuacji ustanowienia pełnomocnika – obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o ustanowieniu pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tzw. formularz UPL-1 oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa na formularzu OPL-1

b) w sytuacji braku pełnomocnictwa- zakup certyfikatu kwalifikowanego dla odpowiedniej kategorii osób( posiadający numer seryjny zawierający NIP lub PESEL)

Pełnomocnictwo UPL-1 oraz zawiadomienie OPL-1 należy złożyć w formie papierowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników

Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. Nr 57, poz.470) ma zastosowanie do wszystkich deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj.

a) deklaracji podatkowych podpisywanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

b) zeznań rocznych składanych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym a składanych przez podatników wraz z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz.U. z 2000 r., Nr 14. poz.176 ze zm.)- w takim przypadku pełnomocnictwo UPL-1 winno być złożone przez małżonka podatnika, który składa zeznanie PIT-37

Opracowała

Małgorzata Koch